เอกสารวิชาการ

จัดเรียง
#TIJ

About TIJ

#Troubled Childhood

Troubled Childhood 3: ภูมิหลังการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของประชากรกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 - 29 ปี

#Model Prison

Empowering Women's Talents through the Model Prison Project

#หลักนิติธรรม

เสีบงก้องจากร้องแง

#ผู้ต้องขังหญิง

รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

#Prison

การบริการสุขภาพในเรือนจำ

#รายงานสถานการณ์

White Paper - สถานการณ์ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

#รายงานสถานการณ์

รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ COVID-19 ในเรือนจำ

#งานวิจัย

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ของเด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

#งานวิจัย

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

#งานวิจัย

การปริทัศน์วิธีการและครื่องมือสำรวจประวัติการประสบความรุนแรงของเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

#สิ่งพิมพ์

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่1.0