เอกสารวิชาการ

จัดเรียง
#Rehabilitation

คู่มือ การแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง

#Women Prisoners

Women's Pathways Into, Through and Out of Prison

#UN Crime Congress

The Evolution of the United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice

#Recidivism

Research on the Causes of Recidivism in Thailand

#TIJ

About TIJ

#Speech

A Collection of Speeches by HRH Bajrakitiyabha

#Troubled Childhood

Troubled Childhood 3: ภูมิหลังการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของประชากรกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 - 29 ปี

#Model Prison

Empowering Women's Talents through the Model Prison Project

#หลักนิติธรรม

เสีบงก้องจากร้องแง

#Bangkok Rules

ข้อกำหนดกรุงเทพ

#ผู้ต้องขังหญิง

รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

#Prison

การบริการสุขภาพในเรือนจำ