ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
ตุลาคม 2561
บทคัดย่อ :
ร่วมศึกษาข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กอย่างเป็นระบบ อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ การสร้างความตระหนักรู้ และสนับสนุนการยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ อันจะต่อยอดไปสู่การศึกษาปัจจัยและความเชื่อมโยงระหว่างประวัติการประสบความรุนแรงกับแนวโน้มการกระทำผิดเพื่อออกแบบแนวทางการปฏิบัติต่อเก็กและเยาวชนผ่านการฟื้นฟูศักยภาพด้วยความเข้าใจให้เด็กและเยาชนที่กระทำผิดสามารถกลับมาเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง
หน่วยงานผู้จัดทำ :
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ), กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน
ลิขสิทธ์ :
© Thailand Institute of Justice
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ของเด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

การปริทัศน์วิธีการและครื่องมือสำรวจประวัติการประสบความรุนแรงของเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ภูมิหลังการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของประชากรกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 - 29 ปี

ผู้หญิงในโลกหลังกำแพง: รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย ปี 2561