คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
กันยายน 2564
บทคัดย่อ :
--
ลิขสิทธ์ :
@UNODC
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

ความยุติธรรมเพื่อความกลมเกลียว: แนวทางของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมสมานฉันท์