รายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2566

รายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2566

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
มิถุนายน 2566
บทคัดย่อ :
แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2566 จัดทำโดยองค์การปฏิรูปการลงโทษสากล (PRI) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มุ่งที่การเปิดเผยถึงผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลอย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเปราะบางทั่วโลก รวมไปถึงผู้ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและครอบครัวของพวกเขา และจะยังคงให้ความสำคัญกับปัญหาความแออัดในเรือนจำ การบริหารจัดการเรือนจำ และความก้าวหน้าในการนำปฏิญญาเกียวโตว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและหลักนิติธรรม เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยงานผู้จัดทำ :
PRI TIJ
ลิขสิทธ์ :
PRI TIJ
ดาวน์โหลด