RoLD in Action: โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรม

RoLD in Action: โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรม

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
มกราคม 2560
บทคัดย่อ :
โครงการนำร่องซึ่งเป็นผลจากความคิดริเริ่มของกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่ หลักสูตร RoLD Executive Program 2017
หน่วยงานผู้จัดทำ :
Thailand Institute of Justice (TIJ)
ดาวน์โหลด