Trouble Childhood IV ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง อายุ 12 - 17 ปี

Trouble Childhood IV ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง อายุ 12 - 17 ปี

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
กันยายน 2563
บทคัดย่อ :
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งการสำรวจข้อมูลประสบการณ์ความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้ร่วมกับกับพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการสำรวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เพื่อสะท้อนภาพรวมสถานการณ์ภายในประเทศ และทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์และปัญหาความรุนแรง ตลอดจนผลกระทบต่างๆ อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบต่อไป
หน่วยงานผู้จัดทำ :
TIJ
ลิขสิทธ์ :
TIJ
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

การปริทัศน์วิธีการและครื่องมือสำรวจประวัติการประสบความรุนแรงของเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ของเด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน