รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
กันยายน 2563
บทคัดย่อ :
ปีงบประมาณ 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทั่วโลก ทว่า TIJ ยังคงดำเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจ ด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มุ่งมั่นจะทำงานเพื่อปรับปรุงและยกระดับสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และยังผลให้ประสบความสำเร็จในการสร้างคุณค่าและผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติ
หน่วยงานผู้จัดทำ :
TIJ
ลิขสิทธ์ :
TIJ
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560