บทความมาใหม่

#the second wall

เศรษฐกิจดิจิทัลในมุมของผู้ (ต้องขัง) พิการ

กรงที่ซ่อนอยู่ - เมื่อผู้บกพร่องทางร่างกายเป็น “คนหลังกรง”

ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย

ปัญหาอาชญากรรมทางเพศ: เมื่ออาชญากรมีภาพลักษณ์ดีแบบที่ใคร ๆ ก็ชื่นชม

กระบวนการยุติธรรมกับคดีทางเพศ พึ่งได้จริง หรือแค่ “ได้อยู่” (?)

สรุปสารัตถะภาพรวมการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 3

มุ่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน ดึงเยาวชนร่วมเสนอไอเดียปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในยุคดิจิทัล

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขังในประเทศไทย

สกู๊ปพิเศษ : Street Food สร้างโอกาส ตอนที่ 1

“เข้าเรือนจำ เพราะเข้าตาจน เงินหมดจนทำผิดพลาด ขอโอกาสใหม่เพื่อลูก”

การคำนวนอัตราการรายงานเหตุอาชญากรรมต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหาจำนวนอาชญากรรมจริง

การรายงานเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ถือเป็นขั้นตอนแรกในการเรียกร้อง..

ดูทั้งหมด

ไฮไลท์

ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย

เศรษฐกิจดิจิทัลในมุมของผู้ (ต้องขัง) พิการ

กรงที่ซ่อนอยู่ - เมื่อผู้บกพร่องทางร่างกายเป็น “คนหลังกรง”

กระบวนการยุติธรรมกับคดีทางเพศ พึ่งได้จริง หรือแค่ “ได้อยู่” (?)

คุกคามทางเพศ ภัยไร้เสียงที่เกิดขึ้นแทบทุกที่ในสังคมไทย

สรุปสารัตถะภาพรวมการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 3

มุ่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน ดึงเยาวชนร่วมเสนอไอเดียปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในยุคดิจิทัล

ดูทั้งหมด

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คืออะไร

TIJ Survey เผยเห็นควรให้สิทธิเท่าเทียมแก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

#International Day

กีฬา “เปลี่ยน” ชีวิต

#TIJStoptheSpread

ร่วมกันหยุดกิจกรรมเสี่ยงรับเชื่อ Covid-19

#อินโฟกราฟิก

TIJ ร่วมรณรงค์ #16dayscampaign

#อินโฟกราฟิก

ผู้หญิง กับอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ดูทั้งหมด
#จดหมายข่าว

ขับเคลื่อนการป้องกันอาชญากรรมด้วยมิติการพัฒนาสู่เวทีโลก[สิงหาคม 2561]

#จดหมายข่าว

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง ด้วยมิติการพัฒนา เพื่อป้องกันอาชญากรรม [พฤษภาคม 2561]

#จดหมายข่าว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามรอบพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
[พฤศจิกายน 2560]

#จดหมายข่าว

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา [มิถุนายน 2560]

#จดหมายข่าวว

มาตรฐานระหว่างประเทศกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด [พฤษภาคม 2559]

#จดหมายข่าว

พลังของคนรุ่นใหม่[ตุลาคม 2558]

#จดหมายข่าว

รู้จักกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย [มิถุนายน 2558] 

ดูทั้งหมด

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) กับการดูแลเด็กและเยาวชนในบ้านกาญจาภิเษก l ทิชา ณ นคร

#20RJ

การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) ผ่านมุมมองระหว่างประเทศ l วงศ์เทพ อรรถไกวัลวที

#20RJ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) กับคดีหรือข้อพิพาททางอาญาในประเทศไทย l ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

#20RJ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) ในไทย ผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ l Yvon Dandurand

#20RJ

กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (RJ) กับการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตของ TIJ l ดร.พิเศษ สอาดเย็น

#Restorative Justice

เจาะลึกทุกประเด็น กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) ประโยชน์ และการนำไปใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดูทั้งหมด
#TIJ New HQ

TIJ New Headquater Introduction

#TIJ 10th Anniversary

At the Nexus: A Record of the TIJ's First 10 Years 2011 - 2021

#Bangkok Rules

Guidance Document on the Bangkok Rules: Implementing the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders

ALSA Forum Thailand 2022

#Prison Trends Summary

บทสรุปผู้บริหาร แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2565

#ความรุนแรงต่อเด็ก

Trouble Childhood IV ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง อายุ 12 - 17 ปี

#การกลับคืนสู่สังคม

คู่มือสำหรับการจ้างงาน ผู้ต้องขัง ผู้พักโทษ และผู้พ้นโทษ เพื่อการกลับคืนสู่สังคม

#ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ความยุติธรรมเพื่อความกลมเกลียว: แนวทางของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมสมานฉันท์

ดูทั้งหมด
#ความรุนแรงต่อผู้หญิง

คำแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ฉบับปรับปรุง)

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Toolkit on Gender-Responsive Non-Custodial Measures

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Handbook on Women and Imprisonment

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

A Checklist: UN Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Introducing: The UN Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Handbook on Restorative Justice Programmes

#แปลมาตรฐานระหว่างประเทศ

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่ 1.0

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Strengthening the Rule of Law through Education

ดูทั้งหมด
#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปี'งบประมาณ พ.ศ. 2557

ดูทั้งหมด

Get fresh perspectives
from TIJ
straight to your inbox

Subscribe