บทความมาใหม่

#การกลับคืนสู่สังคม

บ้านกึ่งวิถี (Halfway House) – สร้างเส้นทางเริ่มชีวิตใหม่ให้ผู้พ้นโทษ

เมื่อเด็กคนหนึ่งกระทำความผิด .. เส้นทางสู่กระบวนการยุติธรรมและการให้ความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย

So you think you can teach justice? A Curriculum Design Handbook for Incorporating Social Justice

So you think you can teach justice? A Curriculum Design Handbook for Incorporating Social Justice

“เด็ก x ความรุนแรง” ตกผลึกบทบาทของสังคมกับความรุนแรงในเด็ก

“การพัฒนาทางเลือก” ข้อเสนอแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เริ่มด้วยการมอง “คน” เป็นศูนย์กลาง

สัมภาษณ์พิเศษเจ้าหน้าที่ TIJ : การประชุม CCPCJ ครั้งที่ 32

TIJ ในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 32

ส่องหลังโรงเรียน “ตั้งต้นดี” เพื่อก้าวใหม่ของผู้พ้นโทษ

เศรษฐกิจดิจิทัลในมุมของผู้ (ต้องขัง) พิการ

ดูทั้งหมด

ไฮไลท์

บ้านกึ่งวิถี (Halfway House) – สร้างเส้นทางเริ่มชีวิตใหม่ให้ผู้พ้นโทษ

เมื่อเด็กคนหนึ่งกระทำความผิด .. เส้นทางสู่กระบวนการยุติธรรมและการให้ความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย

So you think you can teach justice? A Curriculum Design Handbook for Incorporating Social Justice

So you think you can teach justice? A Curriculum Design Handbook for Incorporating Social Justice

“การพัฒนาทางเลือก” ข้อเสนอแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เริ่มด้วยการมอง “คน” เป็นศูนย์กลาง

“เด็ก x ความรุนแรง” ตกผลึกบทบาทของสังคมกับความรุนแรงในเด็ก

TIJ ในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 32

ดูทั้งหมด

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คืออะไร

TIJ Survey เผยเห็นควรให้สิทธิเท่าเทียมแก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

#International Day

กีฬา “เปลี่ยน” ชีวิต

#TIJStoptheSpread

ร่วมกันหยุดกิจกรรมเสี่ยงรับเชื่อ Covid-19

#อินโฟกราฟิก

TIJ ร่วมรณรงค์ #16dayscampaign

#อินโฟกราฟิก

ผู้หญิง กับอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ดูทั้งหมด
#จดหมายข่าว

ขับเคลื่อนการป้องกันอาชญากรรมด้วยมิติการพัฒนาสู่เวทีโลก[สิงหาคม 2561]

#จดหมายข่าว

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง ด้วยมิติการพัฒนา เพื่อป้องกันอาชญากรรม [พฤษภาคม 2561]

#จดหมายข่าว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามรอบพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
[พฤศจิกายน 2560]

#จดหมายข่าว

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา [มิถุนายน 2560]

#จดหมายข่าวว

มาตรฐานระหว่างประเทศกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด [พฤษภาคม 2559]

#จดหมายข่าว

พลังของคนรุ่นใหม่[ตุลาคม 2558]

#จดหมายข่าว

รู้จักกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย [มิถุนายน 2558] 

ดูทั้งหมด

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) กับการดูแลเด็กและเยาวชนในบ้านกาญจาภิเษก l ทิชา ณ นคร

#20RJ

การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) ผ่านมุมมองระหว่างประเทศ l วงศ์เทพ อรรถไกวัลวที

#20RJ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) กับคดีหรือข้อพิพาททางอาญาในประเทศไทย l ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

#20RJ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) ในไทย ผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ l Yvon Dandurand

#20RJ

กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (RJ) กับการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตของ TIJ l ดร.พิเศษ สอาดเย็น

#Restorative Justice

เจาะลึกทุกประเด็น กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) ประโยชน์ และการนำไปใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดูทั้งหมด
#JusticeInnovation

รายงานสรุปการประชุม ASEAN Justice Innovation 2023 งานนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมแห่งอาเซียน: หลักนิติธรรม ข้อมูล และอนาคตของระบบยุติธรรมในอาเซียน

#เรือนจำโลก

รายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2566

#TIJ New HQ

TIJ New Headquater Introduction

#TIJ 10th Anniversary

At the Nexus: A Record of the TIJ's First 10 Years 2011 - 2021

#Bangkok Rules

Guidance Document on the Bangkok Rules: Implementing the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders

ALSA Forum Thailand 2022

#Prison Trends Summary

บทสรุปผู้บริหาร แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2565

#Prison Trends

แนวโน้มเรือนจำโลก 2565

ดูทั้งหมด
#ความรุนแรงต่อผู้หญิง

คำแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ฉบับปรับปรุง)

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Toolkit on Gender-Responsive Non-Custodial Measures

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Handbook on Women and Imprisonment

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

A Checklist: UN Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Introducing: The UN Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Handbook on Restorative Justice Programmes

#แปลมาตรฐานระหว่างประเทศ

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่ 1.0

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Strengthening the Rule of Law through Education

ดูทั้งหมด
#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

#รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดูทั้งหมด

Get fresh perspectives
from TIJ
straight to your inbox

Subscribe