มาตรฐานระหว่างประเทศ

จัดเรียง
#ความรุนแรงต่อผู้หญิง

คำแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ฉบับปรับปรุง)

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Toolkit on Gender-Responsive Non-Custodial Measures

#Violence against Women

Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Handbook on Women and Imprisonment

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

A Checklist: UN Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Introducing: The UN Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Handbook on Restorative Justice Programmes

#แปลมาตรฐานระหว่างประเทศ

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่ 1.0

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Strengthening the Rule of Law through Education

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Updated Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

The Beijing Platform for Action

#มาตรฐานระหว่างประเทศ

Declaration on the Elimination of Violence against Women