คำแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ฉบับปรับปรุง)

คำแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ฉบับปรับปรุง)

บทคัดย่อ :
คำแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ฉบับปรับปรุง จัดทำโดย สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) คำแปลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานของรัฐและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในการปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หน่วยงานผู้จัดทำ :
สถาบันนิติวัชร์, TIJ
ลิขสิทธ์ :
สถาบันนิติวัชร์, TIJ
ดาวน์โหลด