Toolkit on Gender-Responsive Non-Custodial Measures

Toolkit on Gender-Responsive Non-Custodial Measures

บทคัดย่อ :
คู่มือนีจัดทำขึ้นโดย Sabrina Mahtani นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญการปฏิรูปการลงโทษเพื่อเสนอต่อสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยเป็นการต่อยอดข้อมูลที่มีอยู่ในตราสารระหว่างประเทศและทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งจากแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการนำมาตรการที่มิใช่การคุมขังไปใช้กับผู้หญิงที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้กฎหมาย นโยบายและวิธีพิจารณาความอาญาโดยคำนึงถึงเพศภาวะ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้พิพากษาและพนักงานอัยการ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่นที่ทำงานกับผู้หญิงที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ลิขสิทธ์ :
©United Nations
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

The Nelson Mandela Rules

The Bangkok Rules

UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty