เอกสารวิชาการ

จัดเรียง
#JusticeInnovation

รายงานสรุปการประชุม ASEAN Justice Innovation 2023 งานนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมแห่งอาเซียน: หลักนิติธรรม ข้อมูล และอนาคตของระบบยุติธรรมในอาเซียน

#เรือนจำโลก

รายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2566

#TIJ New HQ

TIJ New Headquater Introduction

#TIJ 10th Anniversary

At the Nexus: A Record of the TIJ's First 10 Years 2011 - 2021

#Bangkok Rules

Guidance Document on the Bangkok Rules: Implementing the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders

ALSA Forum Thailand 2022

#Prison Trends Summary

บทสรุปผู้บริหาร แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2565

#Prison Trends

แนวโน้มเรือนจำโลก 2565

#Prison Trends

รายงานการศึกษาผลกระะทบจากโรคโควิด-19 ที่มีต่อภาวะสุขภาพในเรือนจำทั่วโลก

#ความรุนแรงต่อเด็ก

Trouble Childhood IV ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง อายุ 12 - 17 ปี

#การกลับคืนสู่สังคม

คู่มือสำหรับการจ้างงาน ผู้ต้องขัง ผู้พักโทษ และผู้พ้นโทษ เพื่อการกลับคืนสู่สังคม

#ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ความยุติธรรมเพื่อความกลมเกลียว: แนวทางของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมสมานฉันท์