เอกสารวิชาการ

จัดเรียง
#การกลับคืนสู่สังคม

คู่มือสำหรับการจ้างงาน ผู้ต้องขัง ผู้พักโทษ และผู้พ้นโทษ เพื่อการกลับคืนสู่สังคม

#Publication

คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

#Prison Trends, Bangkok Rules

บทสรุปผู้บริหาร แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2564

#10th TIJ Growing Bright

TIJ Growing Bright: 10th Anniversary of the TIJ

#Futures Thinking

The Futures Thinking Curriculum

#Prison Trends

Global Prison Trends 2021

#VAC

รายงานวิจัยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

#VAC

ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

#ผู้ต้องขังหญิง

ผู้หญิงในโลกหลังกำแพง: รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย ปี 2558

#Rehabilitation

คู่มือ การแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง

#Women Prisoners

Women's Pathways Into, Through and Out of Prison

#UN Crime Congress

The Evolution of the United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice