เอกสารวิชาการ

จัดเรียง

ALSA Forum Thailand 2022

#ความรุนแรงต่อเด็ก

Trouble Childhood IV ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง อายุ 12 - 17 ปี

#การกลับคืนสู่สังคม

คู่มือสำหรับการจ้างงาน ผู้ต้องขัง ผู้พักโทษ และผู้พ้นโทษ เพื่อการกลับคืนสู่สังคม

#ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ความยุติธรรมสมัครสมาน: แนวทางของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมสมานฉันท์

#Publication

คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

#Prison Trends, Bangkok Rules

บทสรุปผู้บริหาร แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2564

#10th TIJ Growing Bright

TIJ Growing Bright: 10th Anniversary of the TIJ

#Futures Thinking

The Futures Thinking Curriculum

#Prison Trends

Global Prison Trends 2021

#VAC

รายงานวิจัยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

#VAC

ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

#ผู้ต้องขังหญิง

ผู้หญิงในโลกหลังกำแพง: รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย ปี 2558