เอกสารวิชาการ

จัดเรียง

The Evolution of the United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice

#Recidivism

Research on the Causes of Recidivism in Thailand

#TIJ

About TIJ

#Troubled Childhood

Troubled Childhood 3: ภูมิหลังการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของประชากรกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 - 29 ปี

#Model Prison

Empowering Women's Talents through the Model Prison Project

#หลักนิติธรรม

เสีบงก้องจากร้องแง

#ผู้ต้องขังหญิง

รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

#Prison

การบริการสุขภาพในเรือนจำ

#รายงานสถานการณ์

White Paper - สถานการณ์ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

#รายงานสถานการณ์

รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ COVID-19 ในเรือนจำ

#งานวิจัย

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ของเด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

#งานวิจัย

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม