ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำเนินคดีที่ซับซ้อน จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำเนินคดีที่ซับซ้อน จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
มกราคม 2558
ดาวน์โหลด