TIJ Growing Bright: 10th Anniversary of the TIJ

TIJ Growing Bright: 10th Anniversary of the TIJ

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ :
หนังสือ TIJ Growing Bright เป็นหนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รวบรวมผลงานของเราที่ผ่านมาพร้อมกับถ้อยคำและข้อความจากเพื่อนและพันธมิตรของเราที่ได้ร่วมมือกันในช่วงเวลาต่างๆ TIJ ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสายสัมพันธ์ของเราจะยั่งยืนและนำไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในส่งคมต่อไป
หน่วยงานผู้จัดทำ :
TIJ
ลิขสิทธ์ :
TIJ
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

About TIJ

TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน