ผู้หญิงในโลกหลังกำแพง: รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย ปี 2558

ผู้หญิงในโลกหลังกำแพง: รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย ปี 2558

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
เมษายน 2558
บทคัดย่อ :
--
หน่วยงานผู้จัดทำ :
TIJ
ลิขสิทธ์ :
©TIJ
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

ผู้หญิงในโลกหลังกำแพง: รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย ปี 2561

White Paper - สถานการณ์ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

คู่มือ การแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง

เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจำ: การศึกษาเรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายคดียาเสพติดในประเทศไทย