ความยุติธรรมเพื่อความกลมเกลียว: แนวทางของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมสมานฉันท์

ความยุติธรรมเพื่อความกลมเกลียว: แนวทางของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมสมานฉันท์

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
กันยายน 2564
บทคัดย่อ :
รายงานฉบับนี้นำเสนอภาพรวมของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ภายในประเทศไทย โดยผู้จัดทำได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพและให้ความสําคัญกับการศึกษาการพัฒนาการล่าสุดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อนําเสนอข้อมูลด้านความยุติธรรมที่เข้มข้นในเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานด้านความยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผู้จัดทำหวังด้วยว่า หลักฐานที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้จะช่วยเพิ่มการรับรู้แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันและศักยภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในอนาคต ในประเทศไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพ และเปิดโอกาส ให้หลักการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้มีพื้นที่และโอกาสมากขึ้น เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ระบบยุติธรรม ตลอดจนสร้างความปลอดภัย สาธารณะ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหาย และสนับสนุนการบําบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้กระทําความผิด
หน่วยงานผู้จัดทำ :
TIJ
ลิขสิทธ์ :
TIJ
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2