รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ COVID-19 ในเรือนจำ

รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ COVID-19 ในเรือนจำ

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
มีนาคม 2563
บทคัดย่อ :
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเรือนจำเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง ด้วยปัญหานักโทษล้นเรือนจำ สภาพความเป็นอยู่ที่แออัด และข้อจำกัดด้านสาธารณสุข เรือนจำจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรค TIJ จึงได้จัดทำ "รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำ” เพื่อเสนอแนะนโยบายที่ประเทศไทยอาจนำมาใช้ในวิกฤติการณ์ครั้งนี้
หน่วยงานผู้จัดทำ :
Thailand Institute of Justice (TIJ)
ลิขสิทธ์ :
©Thailand Institute of Justice
ดาวน์โหลด