มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่1.0

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่1.0

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
มิถุนายน 2562
จำนวนที่พิมพ์ :
500 เล่ม
หน่วยงานผู้จัดทำ :
Thailand Institute of Justice (TIJ)
ลิขสิทธ์ :
©Thailand Institute of Justice
ดาวน์โหลด