About TIJ

About TIJ

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
ธันวาคม 2563
บทคัดย่อ :
ความยุติธรรมเป็นเรื่องของทุกคน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินบทบาทด้านวิชาการในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกำกับของรัฐบาลไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 เพื่อสนับสนุนให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอบสนองต่ออาชญากรรมและปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม TIJ เชื่อมั่นว่าความพยายามปรับปรุงระบบยุติธรรมทางอาญานั้น แม้จะยังมีอุปสรรคท้าทายอยู่บ้างในบางมิติ แต่ก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง และต้องเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม เพราะความยุติธรรมนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงแวดวงของนักกฎหมายเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของทุกคน
หน่วยงานผู้จัดทำ :
TIJ
ลิขสิทธ์ :
©TIJ
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

ข้อกำหนดกรุงเทพ