White Paper - สถานการณ์ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

White Paper - สถานการณ์ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
พฤษภาคม 2563
บทคัดย่อ :
รายงานบทสรุปเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้น สถานการณ์การจำคุกผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้นภาพรวมสถานการณ์การใช้โทษจำคุกในประเทศไทยสำหรับผู้กระทำผิดหญิง ตลอดจนประเภทคดี และระยะเวลาการลงโทษ รวมไปถึงการมุ่งนำเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภูมิหลัง ที่มา ข้อมูลด้านครอบครัว และประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจำ เนื่องจากข้อมูลสถิติดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งชี้ถึงทิศทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการจำคุกผู้ต้องขังหญิงสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
หน่วยงานผู้จัดทำ :
TIJ
ลิขสิทธ์ :
©Thailand Institute of Justice
ดาวน์โหลด