เอกสารวิชาการ

จัดเรียง
#TIJ

About TIJ

#Speech

A Collection of Speeches by HRH Bajrakitiyabha

#Troubled Childhood

ภูมิหลังการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของประชากรกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 - 29 ปี

#Model Prison

Empowering Women's Talents through the Model Prison Project

#หลักนิติธรรม

เสีบงก้องจากร้องแง

#Bangkok Rules

ข้อกำหนดกรุงเทพ

#ผู้ต้องขังหญิง

ผู้หญิงในโลกหลังกำแพง: รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย ปี 2561

#Prison

การบริการสุขภาพในเรือนจำ

#รายงานสถานการณ์

White Paper - สถานการณ์ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

#ผู้ต้องขังหญิง

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2563

#รายงานสถานการณ์

รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ COVID-19 ในเรือนจำ

#Troubled Childhood

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ของเด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน