เอกสารวิชาการ

จัดเรียง
#Prison

การบริการสุขภาพในเรือนจำ

#รายงานสถานการณ์

White Paper - สถานการณ์ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

#ผู้ต้องขังหญิง

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2563

#รายงานสถานการณ์

รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ COVID-19 ในเรือนจำ

#Troubled Childhood

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ของเด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

#งานวิจัย

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

#งานวิจัย

การปริทัศน์วิธีการและครื่องมือสำรวจประวัติการประสบความรุนแรงของเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

#สิ่งพิมพ์

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่1.0

#สิ่งพิมพ์

นิติธรรมพระทรงธรรม

#สิ่งพิมพ์

RoLD in Action: โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรม

#Youth

TIJ Youth Forum Report

#Social Enterprise

Social Enterprise: The Way Forward วิสาหกิจเพื่อสังคมไทน ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน