เอกสารวิชาการ

จัดเรียง
#Bangkok Rules

The Bangkok Rules [Khmer]

#งานวิจัย

เหยื่อที่มองไม่เห็น: ชีวิตของลูกที่แม่ถูกจำคุก

#งานวิจัย

โครงการศึกษาวิจัย “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย”

#งานวิจัย

โครงการศึกษาวิจัย “พัฒนาการด้านสถิติและตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและนักปฏิบัติเกี่ยวกับคุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”

#งานวิจัย

ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำเนินคดีที่ซับซ้อน จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

#งานวิจัย

โครงการวิจัย “การค้าประเวณีหญิงจากประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้ำโขงในประเทศไทย”

#งานวิจัย

โครงการวิจัย “การติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการค้าผู้หญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

#Research

Women Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules in Thailand

#งานวิจัย

โครงการออกแบบเครื่องมือและวิธีในการสำรวจความคิดเห็น

#สิ่งพิมพ์

เหยื่อที่มองไม่เห็น: ชีวิตของลูกที่แม่ถูกจำคุก

#สิ่งพิมพ์

เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจำ: การศึกษาเรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายคดียาเสพติดในประเทศไทย

#สิ่งพิมพ์

TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน