เอกสารวิชาการ

จัดเรียง
#สิ่งพิมพ์

แนวทางการจัดทำและการใช้ตัวชี้วัดด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “สายวัดรอบเอวกระบวนการยุติธรรมไทย”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อกระบวนการยุติธรรมไทย “รู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน เชื่อมั่นอนาคต”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เข้าให้ถึงความเป็นธรรม”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “คนยุติธรรม ที่ไม่อยุติธรรม”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “คดีล้นศาล นักโทษล้นคุก ปัญหาจุกอกกระบวนการยุติธรรมไทย”

#สิ่งพิมพ์

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง

#สิ่งพิมพ์

เอกสารแนวคิดโครงการเรือนจำต้นแบบเพื่ออนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ

#สิ่งพิมพ์

ข้อกำหนดแมนเดลา (คู่มือฉบับย่อ)

#สิ่งพิมพ์

ข้อกำหนดกรุงเทพ (TheBangkok Rules)

#สื่งพิมพ์

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดแมนเดลา: แบบประเมินสำหรับกลไกการตรวจสอบภายใน