วิดีโอ

จัดเรียง
#วีดีโอ

“การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม”

#วีดีโอ

“การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในระบบเศรษฐกิจอนาคต”

#วีดีโอ

“แนวทางใหม่เพื่อสร้างความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม”

#วีดีโอ

สรุปและกล่าวปิดการเสวนา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

#วีดีโอ

โอกาสมีค่ากับชีวิตคุณแค่ไหน : มูลนิธิบ้านพระพร

#วีดีโอ

นิยามของ Social Enterprise และสาระสำคัญ พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ฉบับใหม่

#วีดีโอ

กรอบแนวคิดของ Social Enterprise

#วีดีโอ

8 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ และแนวทางในอนาคต

#วีดีโอ

อนาคตของมาตรการที่มิใช่การคุมขัง