การสำรวจสถิติข้อมูลต้นทุนทางจิตวิทยาของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม