วิดีโอ

จัดเรียง

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) กับการดูแลเด็กและเยาวชนในบ้านกาญจาภิเษก l ทิชา ณ นคร

#20RJ

การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) ผ่านมุมมองระหว่างประเทศ l วงศ์เทพ อรรถไกวัลวที

#20RJ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) กับคดีหรือข้อพิพาททางอาญาในประเทศไทย l ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

#20RJ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) ในไทย ผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ l Yvon Dandurand

#20RJ

กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (RJ) กับการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตของ TIJ l ดร.พิเศษ สอาดเย็น

#Restorative Justice

เจาะลึกทุกประเด็น กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) ประโยชน์ และการนำไปใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

#Restorative Justice

ภาพยนตร์สั้น "ก้อนหินที่หายไป"

#ความงามของโอกาส

เมื่อ "โอกาส กับ กีฬา" มาพบกันผ่านผลงานศิลปะ ในนิทรรศการ "ความงามของโอกาส"

#Global Prison Trends

Global Prison Trends 2022