วิดีโอ

จัดเรียง
#วิดีโอ

The Training on Child Rights Ethical Standards and Physiological Analysis for Law Enforcement

#วิดีโอ

TIJ attend the meeting of 28th CCPCJ in Vienna, Austria

#วิดีโอ

การสำรวจสถิติข้อมูลต้นทุนทางจิตวิทยาของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

#วิดีโอ

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรม (ICCS)

#วิดีโอ

"มาตรการทางเลือกในการลดการลงโทษทางอาญาโดยเฉพาะโทษจำคุก" โดย ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

#วิดีโอ

25.07.19 - Governance within School

#วิดีโอ

09.08.19 Digital Employability -Bridging Inequality Gap

#วิดีโอ

The Borderless Youth Forum

#วิดีโอ

01.08.19 - RoLD WRAP UP & EVALUATION SESSION